Tranzicijska pravda

Puni naziv projekta: "Tranzicijska pravda s posebnim osvrtom na traumatizirane žene i djecu"

Donator: Auswärtiges Amt ( AA - Ministarstvo vanjskih poslova Njemačke)

Trajanje projekta: 15.05. 2014-31.12.2014.

Sveobuhvatni cilj - Jačanje civilnog društva i provedbi ljudskih prava kroz rehabilitaciju  za preživjele u logorima i žrtvama seksualnog nasilja. Promicanje i provedba temeljnih načela tranzicijske pravde u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini – u Tuzli, Brčkom, Zvorniku, Bratuncu i Osmacima

Ciljevi projekta:

  1. Ženama, članicama udruženja žrtava i organizacija civilnog društva, nevezano za njihovu etničku pripadnost pružiti priliku da prisustvuju edukacijama i da steknu znanja o svojim pravima i zakonima vezano za mjere rehabilitacije i tranzicijske pravde, te ih ojačati kako bi bile u stanju zahtijevati svoja prava.
  2. Poboljšati psihosocijalno, zdravstveno i ekonomsko stanje žena i njihovih porodica.
  3. Započeti proces umrežavanja organizacija žrtava različitih etniciteta u oba entiteta u BiH.
  4. Radnike u državnim institucijama na lokalnim nivoima edukovati i senzibilizirati za koordinirane i institucionalizirane mjere za sprovođenje osnova tranzicijske pravde.