Auswärtiges Amt (AAmt)

Njemačko Ministarstvo vanjskih poslova

Prevencija rodno zasnovanog nasilja nad adolescenticama, mladim ženama i djecom
tokom pandemije COVID-19 kroz povećanu otpornost, promociju ekonomske neovisnosti
i podizanje svijesti.

Rodno zasnovano nasilje značajno se povećalo tijekom pandemije COVID-19. Cilj ovog projekta jeste upoznati mlade iz ciljnih grupa kako rodno zasnovano nasilje utiče na njihov život i socijalnu interakciju kako bi osnažili njihove lične kapacitete i sami pronašli izlaz iz nasilja.