Aktivnosti za žene

Socijalna podrška

Snaga žene u okviru svojih aktivnosti nudi usluge socijalnog savjetovanja za civilne žrtve rata, žrtve ratne i post-ratne traume, te žrtve porodičnog nasilja, kao i domicilno stanovništvo, a odnosi se na rješavanje problema iz različitih domena socijalne problematike, kao što su:
• Zlostavljanje u porodici,
• Teška ekonomska situacijia
• Pomoć pri ostvarivanju različitih prava po osnovu
    – Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju,
    – Zakona o civilnim žrtvama rata,
• Pomoć pri ostvarivanju prava u vezi sticanja statusa žene civilne žrtverata
• Poremećeni bračni odnosi,
     – Medijacija u procesu prije pokretanja postupka za razvod braka
    – Starateljstvo nad djecom
• Pomoć pri prekvalifikaciji