Psihološko savjetovalište za žene, djecu i adolescentice

 • Terapijski i savjetodavni rad sa ženama, djecom i adolescenticama (individualni, grupni i rad sa porodicama);
 • Vježbe relaksacije, art terapije, rad sa glinom, , slikanje na svili i druge različite tehnike slikanja;
 • Fizikalna i body terapija

Kategorije: Trauma (ratna i mirnodopska), Razne psihološke smetnje, poteškoće u razvoju, porodično nasilje, izbjeglištvo, problemi prilagođavanja, razriješenje unutrašnjih sukoba itd.

Rad sa predškolskom djecom

 • Odgojni i obrazovni rad sa djecom
 • Priprema za školu
 • Socijalizacija
 • Kreativni rad
 • Usvajanje kulturno – higijenskih navika
 • Uvođenje u svijet slikovnica i mašte
 • Usvajanje osnovnih matematičkih pojmova

Rad sa školskom djecom

 • Pomoć pri učenju
 • Kreativni rad
 • Odgojni i obrazovni rad sa djecom
 • Socijalizacija
 • Razvoj socijalnih vještina

Kursevi

 • Kursevi engleskog i njemačkog jezika
 • Kurs računara

Socijalna podrška

 • Radni projekti čiji je cilj osposobiti žene za materijalnu neovisnost kroz razne vidove stvaranja prihoda vlastitim radom (uzgoj pilića, uzgoj voća povrća, ručni radovi, čišćenje i čuvanje djece).
 • Supervizija za profesionalce iz oblasti socijalnog rada.
 • Pomoć u paketima hrane, odjeće i obuće

Pravno savjetovalište

 • Pružanje pravnih savjeta iz oblasti porodičnog i imovinskog prava
 • Nasljedno pravo i upoznavanje sa međunarodnim dokumentima iz zaštite i prava žene i djeteta

Rad u prognaničkim naseljima

 • Višća
 • Ježevac
 • Karaula

Rad u povratničkim naseljima

 • Srebrenica
 • Mahala
 • Osmaci
 • Rad u povratničkim naseljima
 • Tuzlanski kanton i Istočna Republika Srpska