Tranzicijska pravda

Jačanje civilnog društva i provedba ljudskih prava kroz rehabilitaciju  za preživjele u logorima i žrtve seksualnog nasilja. Promicanje i provedba temeljnih načela tranzicijske pravde u područjima djelovanja - Tuzla, Bijeljina, Višegrad, Vareš, Goražde i Mostar.

Puni naziv projekta: "Tranzicijska pravda za žrtve ratnih silovanja i njihove obitelji"

Donator: Auswärtiges Amt (AA - Ministarstvo vanjskih poslova Njemačke)

Trajanje projekta: 01.03. 2015-31.12.2015.

Sveobuhvatni cilj - Jačanje civilnog društva i provedba ljudskih prava kroz rehabilitaciju  za preživjele u logorima i žrtve seksualnog nasilja. Promicanje i provedba temeljnih načela tranzicijske pravde u područjima djelovanja - Tuzla, Bijeljina, Višegrad, Vareš, Goražde i Mostar

Ciljevi projekta:

  • Priznavanje žrtava seksualnog nasilja i utvrđivanje njihovog statusa, kao i povratak žena izbjeglica u projektna područja
  • Ženama i drugim žrtvama rata iz različitih etničkih identiteta koji se organizuju u udruženja žrtava i drugih grupa civilnog društva omogućiti da ostvare svoja prava koja im pripadaju u okviru programa za tranzicijsku pravdu
  • Poboljšanje zdravstvenog stanja i ekonomske situacije pogođenih žena i njihovih porodica
  • Umrežavanje organizacija žrtava iz različitih etničkih grupa u oba entiteta Bosne i Hercegovine
  • Zaposlene u državnim institucijama na lokalnoj razini upoznati sa mjerama za provođenje tranzicijske pravde
  • Stvaranje baze podataka kao osnova za istraživanje o efektima seksualnog nasilja u ratu.